ពត៌មានត្រឡប់​ ឬ សំណើរ​និងជួយអ្នកដើម្បីសេវាកម្មរបស់យើងកាន់តែប្រសើរ។​ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរ ក្នុងការទំនាក់ទំនងកាន់យើងខ្ញុំ រាល់សំណួរ​ ឬ ត្រូវការជំនួយ។
Your feedback or suggestion will help to make our service better. Please feel freely to contact us if you have any questions or need assistance.

​ ប្រសិនបើការផ្តល់ទំនិញមិនបានទាន់រពលវេលា ឬ ទំនិញមិនមានគុណភាព ដូចដែលបានចុះកិច្ចសន្យា ហាង សិវិន ស៊បស៏ និង​សងប្រាក់ទាំងអស់វិញ។​ ​

If the supplier fails to ship your products on time or the product quality does not meet the standards set in your contract, 7shops will refund the covered amount of your payment.